REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BETTY M

&1


OZNACZENIA SKLEPU

Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie
internetowym należącym do producenta BETTY  M, działającym pod adresem: bettym.com, prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą BETTY  M  , z siedzibą: 61-611 Poznań ,
Naramowicka 217B/17 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
NIP7791093236, REGON 630790891
Dane kontaktowe:
 BETTY  M  
61-611 Poznań
Naramowicka 217B/17

DEFINICJE

Poniższe pojęcia mają następujące brzmienie
(przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń
w liczbie mnogiej i odwrotnie):
1.Sprzedawca –

BETTY M 

Beata Matras,

61-611 Poznań, Naramowicka 217B/17
REGON 630790891 NIP 7791093236

Dane konta bankowego -  Bank account information

 

BETTY  M

Beata Matras

Naramowicka 217 B/17

61-611 Poznań

_______________________________________________________________________

 

PLN    Konto

 

BANK   PKO Bank Polski

IBAN    PL 27 1020 4900 0000 8502 3090 5125

SWIFT   BPKOPLPW

________________________________________________________________________

 

EUR  account

 

BANK   PKO Bank Polski

IBAN  PL 82 1020 4900 0000 8202 3139 7139

SWIFT  BPKOPLPW 

________________________________________________________________________ 

2.Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i ukończone 18 lat) a także osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej.
3.    
3. Sklep, serwis - sklep internetowy BETTY M , prowadzony przez Sprzedawcę
pod adresem internetowym/ na stronie internetowej
www.bettym.com

4.Produkty – ubrania i akcesoria oferowane w Sklepie.
    
5.Cena – cena, umieszczona przy każdym Produkcie na Stronie internetowej
www.bettym.com
Ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto
Ceny zawierają koszt przesyłki na terenie RP

6.Koszt dostawy, wysyłki Produktu – koszt związany z dostarczeniem
Produktu zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem
wyznaczonym przez Klienta.
    
7.Zamówienie – dyspozycja zakupu na Produkt  złożona w Sklepie przez
Klienta zgodnie z Regulaminem.
    
8.Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

9.Strona internetowa Sklepu – strona internetowa pod adresem www.bettym.com

10.Ustawa - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 ze zm.).
11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

UMOWA SPRZEDAŻY

Umowa sprzedaży zawierana jest na warunkach określonych w Regulaminie,
pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie
istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania
się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi
specyfikacji nabywanych Produktów wraz z dostawą Produktów. Do umów
zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się
Ustawę.


CHARAKTER INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU

Informacje o Produktach w Sklepie podane na Stronie internetowej Sklepu nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.

&2
ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Klient składa zamówienie,poprzez stronę
www.bettym.com które stanowi ofertę zakupu Towaru.

2.Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy Towar znajduje się w
magazynie Sklepu i potwierdza tę informację drogą elektroniczną (w ciągu 24h w
dni roboczych) wysyłając e-mail na adres podany w trakcie składania
Zamówienia. Potwierdzenie dostępności Towaru oraz Ceny oznacza
jednocześnie przyjęcie oferty zakupu.

3. W przypadku, gdy wybrany Towar jest nieodstępny, Sklep niezwłocznie
kontaktuje się z Klientem informując o tym.

4. Potwierdzenie możliwości realizacji Zamówienia (potwierdzenie dostępności
Towaru oraz Ceny) przez Sklep lub akceptacja przez Klienta oferty Sklepu,
oznaczają zawarcie umowy sprzedaży.

5. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem bankowym,
zamówione Towary podlegają rezerwacji do  momentu zaksięgowania wpłaty od Klienta
na koncie Sprzedawcy, jednakże nie dłużej niż przez 3 dni robocze od momentu potwierdzenia
Zamówienia lub mailowego przyjęcia oferty Sprzedawcy.

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących złożonego Zamówienia,
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta,
np. w drodze kontaktu telefonicznego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do
odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
- nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia,
- po dwóch bezskutecznych próbach potwierdzenia mailowo Zamówienia,
- złożenia zamówienia z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
- cena jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu,
- cena nie została zapłacona przez Klienta we wskazanym terminie.

7. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa
ustalonego wcześniej na Stronie internetowej Sklepu loginu i hasła (login i hasło
mają charakter poufny; aktualizacja danych podanych przy rejestracji następuje
po wykorzystaniu przez Klienta ustalonego wcześniej loginu i hasła). Sprzedawca
nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ujawnieniem loginu lub
hasła przez Klienta osobom trzecim oraz za brak aktualizacji danych.

8.Złożenie Zamówienia równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży oraz
akceptacją Regulaminu Sklepu oraz udzieleniem zgody na otrzymywanie
informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, zgodnie z Regulaminem (o ile Klient udzielił odrębnej zgody).
Warunki umowy sprzedaży określa Regulamin, obowiązujące przepisy prawa
oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

9.Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma automatyczną informację zwrotną ze
Strony internetowej Sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia i przekazanie
go do realizacji.

&3
PŁATNOŚCI

1.Ceny Produktów wyrażone są w PLN (dla wygody i informacji Klienta
przeliczone są również w innych walutach m.in. USD, EUR) i są cenami brutto.
Ceny Produktów wyrażone w PLN zawierają koszt wysyłki na terenie RP .
Ceny Produktów  przeliczonych na USD , EUR  nie zawierają kosztów dostawy zamówionych Produktów.
Koszt dostawy poza terytorium RP Sprzedawca ustali z Klientem po otrzymaniu Zamówienia .
Ceny Produktów podane przy każdym towarze są obowiązujące do czasu wyczerpania
zapasów magazynowych.

2.Informacja o Cenie Produktów podawana na Stronie internetowej Sklepu
ma charakter wiążący – w rozumieniu Ustawy – od momentu ostatecznego
potwierdzenia wszystkich istotnych elementów Zamówienia (od tego momentu
nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian ceny Produktów w Sklepie) aż do
zakończenia realizacji Zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w
Cenach Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz przeprowadzania i
odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży, zmiany takie nie mają wpływu na
zamówienie złożone przed datą wejścia ich w życie, ceny i warunki akcji będą w
takim przypadku realizowane na zasadach dotychczasowych.

4. Dostępne są metody płatności za Produkt w formie przedpłaty na rachunek
bankowy Sklepu wskazany w Regulaminie:

5.Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie
internetowej Sklepu.


&4
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez
wszystkie dni w roku. Kontakt mailowy jest możliwy pod adresem shop@bettym.com

2.Produkt objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę
wraz z dokumentem sprzedaży to jest paragonem fiskalnym .
Rachunekjest wystawiany jest na życzenie klienta, o ile dane wymagane przy
składaniu Zamówienia zostały prawidłowo uzupełnione.

3.Zamówienia realizowane są na terytorium RP, dostawa poza wskazane
terytorium wymaga uprzedniego uzgodnienia ze Sprzedawcą.

4.Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Produktu na terytorium
wskazanym w Art IV pkt. 5 za pośrednictwem:
- przesyłki kurierskiej, wysyłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej
przez Sprzedawcę (Inpost ) – w przypadku przesyłek krajowych;
- Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej (DPD) - w przypadku przesyłek zagranicznych.

5.Termin realizacji Zamówienia oznacza czas przygotowania Produktu do wysyłki
oraz czas jej dostawy do Klienta. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 3 Dni
Roboczych 
Termin realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty za
Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem
bankowym lub kartą. Realizacja Zamówienia rozpocznie się w najbliższy Dzień
Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym wpłata za Produkt została
zaksięgowana zaś w przypadku konieczności weryfikacji Zamówienia - w
najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało
ono zweryfikowane.

6. O wysłaniu przesyłki Klient informowany jest oddzielnym mailem.

7. Przesyłka kurierska doręczana jest w Dni Robocze, do godz. 18-tej. W
przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki kurierskiej do 24 godzin od
momentu otrzymania od Sklepu zawiadomienia o wysłaniu Produktu zaleca się
kontakt z firmą kurierską w celu uzyskania numeru kuriera i potwierdzenia
terminu doręczenia przesyłki.

8.W przypadku niedoręczenia przesyłki do Klienta i zwrotu paczki do Sklepu.
Sklep, po weryfikacji danych podanych przez Klienta w Zamówieniu ponownie
skieruje przesyłkę do Klienta.9.Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować Zamówienia z powodu
niedostępności zamówionego Produktu, zawiadomi o tym Klienta niezwłocznie,
najpóźniej jednak w terminie 5 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia
przez Klienta, a jeżeli otrzymał zapłatę – zwróci w terminie 2 Dni Roboczych całą
otrzymaną kwotę.


&5
 ZWROTY, WYMIANY I REKLAMACJE

1. Jeżeli Klient otrzyma uszkodzoną przesyłkę wskazująca na ingerencję osób
trzecich powinien on zweryfikować zawartość przesyłki, sprawdzić czy jest
zgodna ze złożonym przez niego Zamówieniem i ewentualnie odmówić jej
przyjęcia. W przypadku stwierdzonej niezgodności przewoźnik ma obowiązek
sporządzić protokół reklamacyjny.

2. Jeżeli odebrana przesyłka nie nosiła z zewnątrz znamion uszkodzenia, a po jej
rozpakowaniu Klient stwierdził ubytek lub uszkodzenie, ma prawo wezwać do
siebie Przewoźnika dostarczającego przesyłkę, niezwłocznie, ale nie później niż
w ciągu 3 dni, od dostarczenia oraz zażądać spisania stosownego protokołu.
Skorzystanie z prawa sporządzenia protokołu w terminie 3 dni od odebrania
przesyłki przewiduje, że osoba, która zażąda ustalenia jej stanu musi udowodnić,
że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu, a jej
wydaniem.

3. Mając na uwadze art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie prawach
konsumenta (dalej „Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem, przysługuje
prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania
Towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawiera
formularz wymiany/zwrotu umieszczony na stronie internetowej Sklepu oraz
przesyłany jest Klientowi wraz z Zamówieniem.

4. Towar powinien zostać zwrócony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni
od dnia odstąpienia, w stanie niezmienionym, z oryginalnie zamontowanymi
etykietami BETTY  M  w szwie bocznym odzieży. Usunięcie etykiet ze szwów bocznych
odzieży lub przekroczenie terminu 14 dni na zwrot  będzie podstawą odmowy przyjęcia zwrotu towaru .
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania
z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.

5. Zwracany Towar lub Produkt powinien być dostarczony Sprzedawcy:
- za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera etc. na adres 

BETTY M

Beata Matras

Janowice 8A

95-200 Pabianice

E-MAIL: shop@bettym.com


            6. Cena Towaru zostanie zwrócona Klientowi w formie przez niego

wskazanej niezwłocznie,
nie później niż 14 dni po odstąpieniu przez Klienta od umowy .

7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zarówno Sprzedawca jak i
Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego (w stanie nie
pogorszonym), co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej

8. Klient za zgodą Sprzedawcy może wymienić Produkt na inny, o ile zgłosi taką
chęć Sprzedawcy (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
shop@bettym.com) w terminie do 14 dni od dnia doręczenia przesyłki.
Wymagania, wskazane powyżej co do zwrotu Produktu nie naruszają ani nie
ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa i
należy je interpretować -w odniesieniu do Klientów będących konsumentami -
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9.W przypadku wymiany Produktu, zapłata za Produkt w wysokości Ceny
zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Produktu, ewentualna
różnica w Cenie zostanie odpowiednio zapłacona przez Klienta

10. Sprzedawca, wobec Klientów będących konsumentami, odpowiada za
niezgodność Produktu z umową zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca
wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiada na zasadach
określonych w Kodeksie Cywilnym.

11. Do reklamacji niepełnowartościowych Towarów zakupionych w Sklepie,
zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W
przypadku reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się na
stronie internetowej Sklepu.

12. Klient w formularzu reklamacyjnym powinien podać jej powód oraz zamieścić
dane kontaktowe takie jak: min. numer telefonu lub adres e-mail. Wzór
oświadczenia reklamacyjnego umieszczony jest na stronie internetowej sklepu.


13. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z
umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie,
powinien był wiedzieć.

15. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta wskazanego w pkt. 12 w
ciągu 14 dni od daty zgłoszenia niezgodności towaru z umową.

16. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Produkt uszkodzony zostanie wymieniony
na inny pełnowartościowy lub naprawiony, a jeśli będzie to niemożliwe (na
przykład z powodu jego wyczerpania), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny
Produktu.

17.Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, Sklep ustala z Klientem za
pośrednictwem poczty elektronicznej czy zakupiony Produkt zostanie odesłany
do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.
W przypadku uznania (pozytywnego rozpatrzenia) reklamacji Sklep zwraca
Klientowi koszty, związane z odesłaniem Produktu reklamowanego, w terminie 3
Dni Roboczych. Koszty przesyłki są zwracane wedle cennika danego dostawcy
(kupujący zobowiązany jest do wyboru najtańszego sposobu przesyłki
oferowanego przez sprzedawcę i do tej kwoty zwracane są koszty przesyłki).

18. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktów zamówionych z
otrzymanymi, które wynikają wyłącznie z różnicy w ustawieniu parametrów
monitora komputera Klienta, w szczególności nieznaczącej różnicy w barwach i
odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu. Reklamacji nie
podlegają również: uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia), odbarwienia,
przemoczenia Produktu.

19.Klient winien dokonywać zwrotów, odstąpienia od umowy
sprzedaży, wymiany Produktu lub zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem
formularzy dostępnych na stronie sklepu.

&6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/ INFORMACJE HANDLOWE

1.Klient poprzez wysłanie zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie swoich
danych osobowych przez Sprzedawcę, w celu związanym z zawarciem i
wykonaniem umowy sprzedaży Produktów zawieranej poprzez przyjęcie
Zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją Umowy,
a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-
promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883).

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

3.Sprzedawca przetwarza dane osobowe zebrane od Klientów w sposób zgodny z zakresem
udzielonego przez Klienta zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w
zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako
wydzielona baza danych i przechowywana na serwerze w specjalnej strefie
zapewniającej właściwą ochronę.

4.Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny
sposób udostępnił swoje dane osobowe dostęp do dotyczących go danych w celu
ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

5.Dane osobowe Klientów nie są przekazywane, sprzedawane i nie użyczane innym
podmiotom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, lub też na żądanie
uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych
przez nie postępowań.

6. Klient może dodatkowo, za pośrednictwem formularza rejestracji i oznaczenia
w nim odpowiedniej opcji, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy
informacji o charakterze reklamowym i handlowym. Informacje te przekazywane
mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w
wersji papierowej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem rejestracji w Sklepie.
Klient dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego
adresu e -mail Sprzedawcy oraz na przetwarzanie przez Sklep danych
osobowych Klienta w celu przesyłania wiadomości drogą elektroniczną (zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997).

7. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych
oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

&7

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Sklep chroni prawo do prywatności swoich Klientów.

2. Sklep może wykorzystywać dla celów oceny skuteczności własnych działań i
kampanii reklamowych tzw.pliki cookie, umieszczane na komputerze Klienta po
kliknięciu lub obejrzeniu reklamy. Nie zawierają one danych osobowych ani
danych kontaktowych. Istnieje możliwość zablokowania zbierania tych informacji
poprzez zablokowanie (wyłączenie) plików cookie w ustawieniach komputera
Klienta. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na
poprawność i/lub jakość działania niektórych serwisów internetowych. W
szczególności, niektóre serwisy internetowe mogą przestać działać, dlatego nie
zalecamy wyłączania plików cookie. Aby, mimo wszystko, wyłączyć pliki cookie,
należy zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub
informowała o ich przesyłaniu. Przeglądarki dają również możliwość skasowania
wszystkich bądź wskazanych przez Klienta plików cookie znajdujących się na
komputerze, bez konieczności ich blokowania.

3. Dane do kontaktu ze Sprzedawcą, w tym do kontaktu w kwestiach związanych
z ochroną prywatności:
BETTY M
61-611 Poznań
Naramowicka 217B/17
E-MAIL: shop@bettym.com


&8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego
lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w
szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub
formularza Zamówienia. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami,
odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do szkód rzeczywistych i nie
obejmuje utraconych korzyści oraz do wysokości Ceny.

2.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w
szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym, gdy konieczność wprowadzenia
zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Klienci zostaną
poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o
zmianach na Stronie internetowej Sklepu wraz ze wskazaniem na końcu
Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany
Regulaminu stają się skuteczne w terminie 2 tygodni od ich opublikowania w
sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na
prawa nabyte związane z już zawartymi umowami sprzedaży zaś zamówienia
złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą
realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Użytkownicy
posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo poinformowani przez
Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez
nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian
Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na
14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W
sytuacji, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej
treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w
ciągu 14 dni od daty poinformowania o mianie Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się
odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających
zastosowanie do działalności i funkcjonowaniu Sklepu. Do umowy sprzedaży
Produktów w Sklepie stosuje się polskie prawo. Umowa sprzedaży Produktów
zawierana jest w języku polskim.

4. Informacje oraz zdjęcia Towarów i Produktów prezentowane na stronie
Sprzedawcy pod adresem www.bettym.com,
podlegają ochronie prawa autorskich. Zabrania się ich kopiowania i
rozpowszechniania oraz do prezentacji na innych stronach internetowych.

5.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.04.2016 r.